Gebruiksvoorwaarden

GELIEVE TE LEZEN! www.anabolenking.com VEREIST OVERWEGING VOOR EN ALS VOORWAARDE VOOR HET TOESTAAN VAN U TOEGANG.

HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET LEZEN EN ACCEPTEREN VAN DE BEPALINGEN VAN HET PRIVACYBELEID VAN www.anabolenking.com ZIJN VERPLICHTE OVERWEGINGEN VOOR HET VERLENEN VAN www.anabolenking.com U HET RECHT OM DEZE TE BEZOEKEN, TE LEZEN OF TE INTERACTEREN.

AAN ALLE PERSONEN WORDT DE TOEGANG TOT DEZE SITE GEWEIGERD, TENZIJ ZE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID LEZEN EN ACCEPTEREN.

DOOR HET BEKIJKEN, BEZOEKEN, GEBRUIKEN OF INTERACTIE MET www.anabolenking.com OF MET ENIGE BANNER, POP-UP OF ADVERTENTIE DIE DAAROP VERSCHIJNT, GAAT U AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN www.anabolenking.com. .anabolenking.com.

AAN ALLE PERSONEN JONGER DAN 18 jaar WORDT DE TOEGANG TOT www.anabolenking.com geweigerd. ALS U JONGER BENT DAN 18 JAAR, IS HET ONWETTIG VOOR U OM www.anabolenking.com OF DE INHOUD ERVAN OP ENIGE WIJZE TE BEZOEKEN, TE LEZEN OF TE WERKEN. www.anabolenking.com ONTKENT SPECIFIEK TOEGANG TOT IEDERE INDIVIDU DIE VALT ONDER DE CHILD ONLINE PRIVACY ACT (COPA) VAN 1998.

www.anabolenking.com BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DE TOEGANG AAN IEDERE PERSOON OF KIJKER OM WELKE REDEN DAN OOK TE WEIGEREN. ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET PRIVACYBELEID, DAT U ACCEPTEERT ALS VOORWAARDE VOOR HET BEKIJKEN, IS HET TOEGESTAAN GEGEVENS EN INFORMATIE TE VERZAMELEN EN OP TE SLAAN VOOR HET DOEL VAN UITSLUITING EN VOOR VEEL ANDER GEBRUIK.

DE GEBRUIKSOVEREENKOMST KAN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN. BEZOEKERS HEBBEN EEN BEVESTIGENDE PLICHT, ALS ONDERDEEL VAN DE OVERWEGING VOOR TOESTEMMING OM www.anabolenking.com TE BEKIJKEN, OM ZICHZELF OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN WIJZIGINGEN.

PARTIJEN BIJ DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

Bezoekers, kijkers, gebruikers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten, hierna gezamenlijk ‘Bezoekers’ genoemd, zijn partijen bij deze overeenkomst. De website en de eigenaren en/of exploitanten ervan zijn partij bij deze overeenkomst, hierna ‘Website’ genoemd.

GEBRUIK VAN INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Tenzij u een uitdrukkelijk schriftelijk contract met deze website bent aangegaan waarin het tegendeel staat, hebben bezoekers, kijkers, abonnees, leden, gelieerde ondernemingen of klanten niet het recht om deze informatie in een commerciële of openbare omgeving te gebruiken; zij hebben niet het recht om de inhoud van deze website uit te zenden, te kopiëren, op te slaan, af te drukken, te verkopen of te publiceren. Door de inhoud van deze website te bekijken, gaat u akkoord met deze kijkvoorwaarde en erkent u dat elk ongeoorloofd gebruik onwettig is en u kan onderwerpen aan civiele of strafrechtelijke sancties. Nogmaals, de Bezoeker heeft geen enkel recht om de inhoud of delen daarvan, inclusief de databases, onzichtbare pagina’s, gelinkte pagina’s, onderliggende code of ander intellectueel eigendom dat de site kan bevatten, om welke reden dan ook en voor welk gebruik dan ook te gebruiken. Niets. De Bezoeker gaat akkoord met een schadevergoeding van US$ 100.000,- naast de kosten en daadwerkelijke schade wegens schending van deze bepaling. Bezoeker garandeert dat hij of zij begrijpt dat het accepteren van deze bepaling een voorwaarde is voor het bekijken en dat het bekijken acceptatie inhoudt.

EIGENDOM VAN DE WEBSITE OF RECHT OM DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, VERKOPEN EN PUBLICEREN

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van of onder licentie van de website. Er moet worden aangenomen dat materiaal op de website eigendom is en auteursrechtelijk beschermd is. Bezoekers hebben geen enkel recht op de inhoud van de site. Gebruik van website-inhoud om welke reden dan ook is onwettig, tenzij dit gebeurt met uitdrukkelijk contract of toestemming van de website.

HYPERLINKEN NAAR SITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN NAAR SITE VERWIJZEN VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de website, mag niemand deze site, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, merknamen of auteursrechtelijk beschermd materiaal) hyperlinken naar die van hen, om welke reden dan ook. Verder mag u zonder uitdrukkelijke toestemming niet naar de url (websiteadres) van deze website verwijzen in commerciële of niet-commerciële media, noch mag u de site ‘framen’. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke activiteiten te verwijderen of te deactiveren en aansprakelijk te zijn voor alle schade. U gaat hierbij akkoord met een schadevergoeding van US $ 100.000,00 plus kosten en daadwerkelijke schadevergoeding voor het overtreden van deze bepaling.

DISCLAIMER VOOR DE INHOUD VAN DE SITE

De website wijst elke verantwoordelijkheid af voor de juistheid van de inhoud van deze website. Bezoekers nemen alle risico’s van het bekijken, lezen, gebruiken of vertrouwen op deze informatie. Tenzij u anderszins een uitdrukkelijk tegengesteld contract met de website heeft gesloten, heeft u niet het recht om erop te vertrouwen dat de informatie in dit document accuraat is. De website geeft een dergelijke garantie niet.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT AAN UW COMPUTER OF SOFTWARE DOOR INTERACTIE MET DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. DE BEZOEKER NEEMT ALLE RISICO’S VAN VIRUSSEN, WORMEN OF ANDERE CORRUPTIEVE FACTOREN AAN.

De website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan computers of software van de bezoeker of enige persoon waarmee de bezoeker vervolgens communiceert door het beschadigen van code of gegevens die onbedoeld worden doorgegeven aan de computer van de bezoeker. Nogmaals, bezoekers bekijken en interacteren

met deze site, of banners of pop-ups of advertenties die daarop worden weergegeven, op eigen risico.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoeker downloadt informatie van deze site op eigen risico. De website garandeert niet dat downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door deze site te bekijken, te gebruiken of er op welke manier dan ook mee te communiceren, inclusief banners, advertenties of pop-ups, downloads, en als voorwaarde voor het rechtmatig bekijken van de website, doet de Bezoeker voor altijd afstand van alle rechten op claims voor schade van welke aard dan ook. en elke beschrijving gebaseerd op een oorzakelijke factor die resulteert in mogelijke schade, ongeacht hoe gruwelijk of omvangrijk, fysiek of emotioneel, voorzienbaar of onvoorzienbaar, persoonlijk of zakelijk van aard.

VRIJWARING

Bezoeker gaat ermee akkoord dat in het geval hij schade veroorzaakt waarvoor de Website moet betalen, de Bezoeker, als voorwaarde voor het bekijken, belooft de Website alles te vergoeden.

INDIENINGEN

De Bezoeker gaat er als voorwaarde voor het bekijken mee akkoord dat elke communicatie tussen Bezoeker en Website als inzending wordt beschouwd. Alle inzendingen, inclusief gedeelten daarvan, afbeeldingen die erop staan, of de inhoud van de inzending, worden het exclusieve eigendom van de website en mogen, zonder verdere toestemming, worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder enige aanvullende overweging van welke aard dan ook. De Bezoeker stemt ermee in om die informatie alleen aan de Website mee te delen, waarvan hij de Website voor altijd wil laten gebruiken op elke manier die hij nodig acht. “Inzendingen” is ook een bepaling van het Privacybeleid.

KENNISGEVING

Er is geen aanvullende kennisgeving van welke aard dan ook, om welke reden dan ook, verschuldigd. De Bezoeker garandeert uitdrukkelijk dat er afstand wordt gedaan van het recht op kennisgeving als voorwaarde voor toestemming om de website te bekijken of ermee te communiceren.

GESCHILLEN

Als onderdeel van de overweging die de Website vereist voor het bekijken, gebruiken of interacteren met deze website, stemt de Bezoeker ermee in om bindende arbitrage te gebruiken voor elke claim, geschil of controverse (“CLAIM”) van welke aard dan ook (hetzij contractueel, onrechtmatig of anderszins). voortvloeiend uit of verband houdend met deze aankoop, dit product, inclusief problemen met verzoeken, privacykwesties en problemen met de gebruiksvoorwaarden.

Arbitrage zal worden uitgevoerd overeenkomstig de regels van de American Arbitration Association die van kracht zijn op de datum waarop een geschil wordt voorgelegd aan de American Arbitration Association. Informatie over de American Arbitration Association, haar regels en haar formulieren is verkrijgbaar bij de American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Floor 10, New York, New York, 10017-4605. De hoorzitting zal plaatsvinden in de stad of provincie van de Verkoper.

In geen geval heeft de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant het recht om naar de rechter of jury te stappen. Kijkers, bezoekers, leden, abonnees of klanten hebben niet het recht om deel te nemen aan onderzoek voorafgaand aan de proefperiode, behalve zoals bepaald in de regels; u hebt niet het recht om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een groep eisers die betrekking hebben op een claim die onderworpen is aan arbitrage; De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, met beperkte beroepsmogelijkheden.

De winnende partij zal door de andere partij worden vergoed voor alle kosten die verband houden met de geschillenarbitrage, inclusief advocaatkosten, incassokosten, onderzoekskosten en reiskosten.

JURISDICTIE EN PLAATS

Als een kwestie met betrekking tot deze aankoop voor een rechtbank wordt gebracht, pre- of post-arbitrage, gaat de kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant ermee akkoord dat de enige en juiste jurisdictie de staat en stad is die in de contactgegevens is aangegeven. van de webeigenaar, tenzij hier anders aangegeven. In geval van een geschil bij een federale rechtbank, zal de bevoegde rechtbank de federale rechtbank zijn die het dichtst bij het adres van de Verkoper ligt.

TOEPASSELIJK RECHT

Kijker, bezoeker, lid, abonnee of klant gaat ermee akkoord dat het toe te passen recht in alle gevallen dat van de staat van de Verkoper zal zijn.

CONTACTGEGEVENS

De verkoper van dit product is:
Postadres:

E-mail contact: [email protected], alle rechten voorbehouden.